19. Lỗi profile đang được sử dụng

Nguyên nhân

Nguyên nhân chính khi KikiLogin thông báo lỗi "Profile đang được sử dụng" là do người dùng đã tắt trình duyệt nhưng trong một vài trường đặc biệt KikiLogin vẫn chưa nhận hoặc không nhận được request tắt profile (do mạng kém, hoặc mất mạng) dẫn đến profile vẫn đang được chạy ngầm trên máy tính nên hiển thị thông báo lỗi như trên.

Cách xử lý

Để có thể khắc phục trường hợp trên người dùng thực hiện: "Tắt app KikiLogin và mở lại" để có thể reload lại app và tắt trình duyệt đang chạy ngầm.

Last updated