7. API

Ngoài việc sử dụng KikiLogin trên giao diện, các bạn coder, developer có thể sử dụng API để tương tác với KikiLogin các thao tác như: tạo, xoá, mở profile hay các thao tác khác.

Link tài liệu API: https://api-docs.kikilogin.com/

Video hướng dẫn sử dụng API KikiLogin:

Last updated