6.2. Nhật ký hoạt động

1. Ý nghĩa

Nhật ký hoạt động là nơi lưu lại lịch sử hoạt động của tài khoản và tài khoản thành viên (nếu có) trong một khoảng thời gian cụ thể trên các profile được tạo trong KikiLogin. Nhật ký hoạt động giúp người dùng:

 • Nắm bắt được thời gian hoạt động của các tài khoản thành viên nhằm dễ dàng quản lí

 • Cập nhật tình hình sử dụng profile

2. Thao tác

2.1. Xem Lịch sử đăng nhập

Bạn có thể xem lịch sử đăng nhập của tài khoản cá nhân (gói Solo) và tất cả thành viên trong team (với gói Team trở lên) tại mục Lịch sử đăng nhập, bao gồm:

 • Thành viên (email)

 • Trạng thái đăng nhập (thành công/thất bại)

 • IP thiết bị đăng nhập

 • Ngày tạo (hay ngày đăng nhập)

2.2. Lịch sử profile

Bạn có thể xem danh sách lịch sử hoặc nhật ký thao tác trên profile người dùng tại mục Lịch sử profile, bao gồm:

 • Thành viên: email

 • Hành động: Mở, tạo mới, chỉnh sửa, xóa, chia sẻ, chuyển tiếp, nhập cookies

 • Profile: Tên profile + ID profile

 • IP

 • Ngày tạo

Last updated