8. Profile Changer

Update nhanh chóng thông tin profile

Áp dụng cho cả profile trình duyệt Gomu và trình duyệt Kifox.

Chỉ thay đổi được thông tin của profile có quyền chỉnh sửa, những profile được chia sẻ đến với quyền sử dụng không được phép đổi thông tin.

1. Ý nghĩa

Profile Changer là một công cụ chuyên dụng dành cho KikiLogin, giúp tự động cập nhật thông tin của profile. Công cụ này hỗ trợ một cách hiệu quả việc tự động thay đổi thông tin profile như tên profile, ghi chú, và proxy từ dữ liệu có sẵn trong một file Excel. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo tính nhất quán trong việc quản lý thông tin.

Các thông tin được phép sửa khi sử dụng tool:

  • Tên profile

  • Ghi chú

  • Proxy

2. Thao tác

Bước 1: Chọn thông tin muốn chỉnh sửa (Đổi tên profile, Đổi ghi chú profile, Đổi proxy)

Bước 2: Nhấp Nhập dữ liệu (.xlsx)

Bước 3: Nhấp Bắt đầu để chạy.

3. Thông số chi tiết

Tải template: Tải xuống file mẫu được áp dụng cho phần Nhập dữ liệu.

Giải thích các trường trong excel:

  • Name_Profile_Kiki: Cột tên profile

  • Note_Profile_Kiki: Cột ghi chú của profile

  • ID_Profile_Shop_Goc: Cột ID profile, là ID profile muốn đổi thông tin.

  • Proxy: Cột nhập Proxy

  • Proxy_Type: Cột nhập loại proxy

Hàng đầu tiên của file trong file mẫu là mặc định, bắt buộc phải giống file mẫu.

Người dùng phải tự đảm bảo file đã nhập đầy đủ thông số, tool sẽ không đảm bảo phần này cho người dùng. Nếu nhập thiếu thông số sẽ không thay đổi được theo chức năng đã chọn.

Cột Name_Profile_Kiki là bắt buộc nhập dù người dùng có chọn chức năng Đổi tên profile hay không.

Nhập cấu hình: Upload phần cấu hình đã được lưu trước đó lên tool.

Lưu cấu hình: Lưu cấu hình đã cài đặt trong tool, sau đó áp dụng cho phần Nhập cấu hình

Nhập lại: Chọn lại file muốn thay đổi thông tin. Nếu người dùng muốn đổi một file excel khác sau khi đã chọn 1 file excel trước đó rồi, thì click Nhập lại để nhập file khác.

Xuất bảng kết quả: Tải file kết quả về máy tính dưới dạng file excel

Xuất tất cả log: Xuất tất cả file log trong tất cả lần chạy của 1 lần mở tool đó. File được xuất dưới dạng .txt

Last updated