2. Thao tác Fix lỗi cấu hình Profile

Bước 1: Scan Website xong, xem mục "Cần chú ý" để kiểm tra thông tin quan trọng.

Bấm "Xử lý ngay" và chọn tạo profile hoặc sửa profile có sẵn:

  • Tạo profile fix sẵn: Profile được tạo sẽ tự động xử lý các thông tin vừa được cảnh báo

    • Tên profile không bắt buộc, hệ thống sẽ tạo tự động sau khi bạn bấm Tạo profile

    • Chọn trình duyệt và hệ điều hành cho profile.

    • Chọn số lượng profile cần tạo.

  • Sửa profile có sẵn (updating)

Sau khi tuỳ chỉnh xong, bấm "Tạo profile" để lưu lại cấu hình.

Bước 2: Profile mới tạo thành công sẽ xuất hiện ở Danh sách profile:

Last updated