7. Không thể truy cập facebook.com khi profile gắn proxy

Nguyên nhân

Do IP mạng của profile bị chặn truy cập web nên dẫn khi truy cập web báo lỗi không thể truy cập trang web. Có hai trường hợp nguyên nhân:

  • Nhà cung cấp proxy chặn facebook

  • Facebook chặn nhà cung cấp

Cách xử lý

Cách 1: Kiểm tra xem có vào được trang web khác không

Cách 2: Chủ động liên hệ với nhà cung cấp proxy

Last updated