4. Quản lý thành viên

Hỗ trợ người dùng làm việc nhóm hiệu quả hơn

Mục đích chính của tính năng Quản lý thành viên trên phần mềm KikiLogin đó chính là hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả.

Với tính năng Quản lý thành viên, tài khoản Leader có thể quản lý các thành viên trong nhóm tối ưu hơn với tính năng tạo tài khoản có phân quyền như:

  • Quyền Tạo profile

  • Quyền Chia sẻ profile

  • Quyền Chuyển tiếp profile

4.1. Tạo mới và phân quyền thành viên4.2. Xóa thành viên4.3. Đổi mật khẩu thành viên4.4. Tính năng My Team

Last updated