Nhật ký hoạt động

Khái niệm Nhật ký hoạt động. Mục đích sử dụng của Nhật ký hoạt động?

Nhật ký hoạt động là nơi lưu lại lịch sử hoạt động của tài khoản và tài khoản thành viên (nếu có) trong một khoảng thời gian cụ thể trên các profile được tạo trong KikiLogin. Nhật ký hoạt động giúp người dùng:
 • Nắm bắt được thời gian hoạt động của các tài khoản thành viên nhằm dễ dàng quản lí
 • Cập nhật tình hình sử dụng profile
Nhật ký hoạt động trên KikiLogin

Thao tác

Thao tác tùy chỉnh cột

Bước 1: Lựa chọn trường thông tin cần được hiển thị bằng cách chọn dấu ✔️ ở phần Tùy chỉnh cột ở góc phải màn hình
Lựa chọn cột muốn hiển thị
Bước 2: Ghim cột cần tìm kiếm lên đầu để dễ dàng theo dõi. (Ví dụ: Khi người dùng ghim cột Ngày tạo, ngày tạo profile sẽ được ghim lên đầu sắp xếp theo thứ tự mới nhất).
Thao tác ghim trường thông tin Ngày tạo
Người dùng có thể thực hiện việc tìm kiếm hoặc tra cứu nhật kí hoạt động theo các trường thông tin sau:

1. Lịch sử đăng nhập

Người dùng có thể xem lịch sử đăng nhập của tài khoản cá nhân (gói Solo) và tất cả thành viên trong team (với gói Team trở lên)
Trường thông tin hiển thị trên danh sách:
 • Thành viên (email)
 • Trạng thái đăng nhập (thành công/thất bại)
 • IP thiết bị đăng nhập
 • Ngày tạo (hay ngày đăng nhập)
Lịch sử đăng nhập trong Nhật ký hoạt động

Lọc theo khoảng thời gian

Bước 1: Người dùng click vào biểu tượng lịch trên Lịch sử đăng nhập, lựa chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn tra cứu
Lựa chọn khoảng thời gian muốn tra cứu
Bước 2: Hệ thống sẽ tự động hiển thị nhật kí hoạt động của tài khoản trong thời gian đó
Hệ thống sẽ tự động hiển thị nhật kí hoạt động của tài khoản trong thời gian được chọn

Lọc theo thành viên

Người dùng có thể lựa chọn Lọc theo thành viên để kiểm tra nhật kí đăng nhập của từng thành viên.
Bước 1: Để lọc thành viên, người dùng chọn Lọc theo thành viên hiển thị trên Lịch sử đăng nhập
Lọc theo thành viên
Bước 2: Lựa chọn tài khoản thành viên muốn kiểm tra
Lựa chọn tài khoản thành viên muốn kiểm tra
Thông tin về lịch sử đăng nhập của thành viên sẽ được hiển thị trên màn hình

2. Lịch sử profile

Người dùng có thể xem danh sách lịch sử hoặc nhật ký thao tác trên profile người dùng
Trường thông tin hiển thị:
 • Thành viên: email
 • Hành động: Mở, tạo mới, chỉnh sửa, xóa, chia sẻ, chuyển tiếp, nhập cookies
 • Profile: Tên profile + ID profile
 • IP
 • Ngày tạo
 • Để Lọc và Tìm kiếm Lịch sử profile theo như cầu, người dùng có thể thực hiện các thao tác sau

Lọc theo khoảng thời gian

Bước 1: Người dùng click vào biểu tượng lịch trên Lịch sử profile, lựa chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn tra cứu
Lựa chọn khoảng thời gian muốn tra cứu
Bước 2: Hệ thống sẽ tự động hiển thị nhật kí hoạt động của tài khoản trong thời gian đó
Hệ thống sẽ tự động hiển thị nhật kí hoạt động của tài khoản trong thời gian được chọn

Lọc theo thành viên

Người dùng có thể lựa chọn Lọc theo thành viên để kiểm tra thành viên đã thực hiện những thao tác gì trên các profile.
Bước 1: Để lọc thành viên, người dùng chọn Lọc theo thành viên hiển thị trên Lịch sử profile
Lọc theo thành viên
Bước 2: Lựa chọn tài khoản thành viên muốn kiểm tra
Lựa chọn tài khoản thành viên muốn kiểm tra
Bước 3: Thông tin về lịch sử đăng nhập của thành viên sẽ được hệ thống hiện trên màn hình hiển thị.
Thông tin về lịch sử đăng nhập của thành viên sẽ được hiển thị trên màn hình

Lọc theo profile

Để kiểm tra những thao tác đã được thực hiện trên profile và những ai đã thực hiện thao tác đó, người dùng làm theo những bước sau: Bước 1: Để lọc profile, người dùng chọn Lọc theo profile hiển thị trên Lịch sử profile
Lọc theo profile
Bước 2: Lựa chọn profile muốn kiểm tra
Lựa chọn profile muốn kiểm tra
Bước 3: Thông tin về lịch sử profile sẽ được hệ thống hiện trên màn hình hiển thị.
Thông tin về lịch sử đăng nhập của thành viên sẽ được hiển thị trên màn hình

Lọc theo hành động

Để kiểm tra đã có những thành viên nào cùng thực hiện một loại thao tác, người dùng làm theo những bước sau:
Bước 1: Để lọc hành động, người dùng chọn Hành động hiển thị trên Lịch sử profile
Lọc theo hành động
Bước 2: Lựa chọn hành động muốn kiểm tra
Lựa chọn hành động muốn kiểm tra
Bước 3: Thông tin về hành động được thực hiện profile sẽ được hệ thống hiện trên màn hình hiển thị.
Thông tin về hành động được thực hiện profile sẽ được hiển thị trên màn hình